190 views

[團員守則]

現在已經做到,為您擊節讚賞 !

過去沒有做到,入團願意遵守,誠摯歡迎。


(一). 孝順父母養雙親。(二). 忠於國家守法律。

(三). 尊師重道敬老賢。(四). 夫妻恩愛貧富共。

(五). 嚴守道德遵倫理。(六). 誠勤樸實知廉恥。

(七). 是非分明黑白清。(八). 嚴以律己寬待人。

(九). 男女平等性別正。(十). 沒有前科不良習。


您或許有興趣的文章                                                                                                                                   Acmerich 整合